Missie

Het is onze missie om een bijdrage te leveren aan de vermaatschappelijking van de GGZ, waarbij de zorg voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zoveel als mogelijk geboden wordt in de eigen leefomgeving.  Op deze wijze wordt de sociale inclusie van deze personen beter gewaarborgd.

Specifiek voor cliënten met een ernstig en langdurige kwetsbaarheid geldt dat zij, om zich te kunnen handhaven in hun eigen leefomgeving, nood hebben aan een “maatschappelijk steunsysteem” (Mos & Van Weeghel). Een dergelijk maatschappelijk steunsysteem is volgens de genoemde auteurs op te vatten als “een gecoördineerd geheel van alle behandelelementen en alle ondersteunings-en rehabilitatiemogelijkheden die de cliënt kan nodig hebben om zijn plaats in de samenleving te nemen en te behouden”.

Deze gecoördineerde zorg is onze hoofdopdracht, uitgevoerd door multidisciplinaire teams die bestaan uit professionals met diverse achtergronden en expertise. Deze teams worden geleid door diensthoofden, coördinerend psychiaters en de directeur langdurige zorg.