FAQ’s over Beschut wonen te Sint-Niklaas

FAQ’s over Beschut wonen te Sint-Niklaas

 


Hoe moet ik mij aanmelden?

Als je geïnteresseerd bent in beschut wonen, maar je weet niet goed wat dit allemaal inhoudt en wat dit betekent voor je verdere leven, kan je gerust met onze begeleiding contact opnemen via het telefoonnummer 03 766 67 09 of rechtstreeks op het Pro Mente-secretariaat langslopen. Je  zal dan uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kun je alle informatie inwinnen die voor jou belangrijk is.

Als je dan de stap wil zetten naar beschut wonen, dien je een aanmeldingsformulier te laten invullen (door je psychiater, huisdokter of andere behandelaar). Kort samengevat komt het er op neer dat je voor een intakegesprek zult uitgenodigd worden ( een gesprek bij de coördinerend psychiater, bij de begeleiding en bij de teamverantwoordelijke). Nadien worden deze gesprekken geëvalueerd en kom je al dan niet op de wachtlijst. Hoelang de wachttijd is vooraleer je kan starten in beschut wonen is moeilijk op voorhand vast te leggen.

Wie is mijn begeleid(st)er?

In Pro Mente werken 10 woonbegeleiders. Allen hebben minimaal een bachelorsopleiding achter de rug, weliswaar in verschillende richtingen (psychiatrische of sociale verpleegkunde, orthopedagogie, maatschappelijk werk, psychologische assistentie,…).

Er wordt je van bij de start in beschut wonen een individuele begeleider toegewezen. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk je daar de volledige keuze in te laten.

Uiteraard is het steeds mogelijk, om één of andere reden, de vraag te stellen om een andere begeleider te worden toegewezen. Deze vraag zal grondig behandeld worden op onze teamvergaderingen.

Indien je een ombudspersoon wenst te spreken kan dit ook. Haar naam is Chantal Van Moerkerke en ze is telefonisch te bereiken via het nummer 0476 30 64 44

Mag ik mijn medicatie zelf bewaren?

Je medicatie wordt voorgeschreven door je psychiater en/of je huisarts.

In overleg met deze mensen wordt bepaald of je je medicatie al dan niet zelfstandig kan innemen.

Er is steeds de mogelijkheid om je medicatie op het secretariaat te bewaren en in te nemen, eventueel onder toezicht van de begeleiding. Dit gebeurt steeds op advies van je behandelaar.

De inname van “antabuse” gebeurt steeds onder toezicht.

Kan ik zelf kiezen waar ik ga wonen?

Iedereen die in beschut wonen start, gaat eerst enkele maanden in ons oriëntatiehuis (doorgangshuis) wonen. Tijdens het verblijf in dit oriëntatiehuis kan je iedereen leren kennen en kun jij zelf ervaren of beschut wonen iets voor jou is.

Als je voor langere tijd beschut wonen opteert, zoekt Pro Mente samen met jou naar de meest geschikte woonplaats binnen beschut wonen.

Concreet betekent dit dat als er in één van de woningen een plaatsje vrijkomt, je deze plaats kunt gaan bekijken. Je krijgt dan de mogelijkheid hierin een keuze te maken (of je er al dan niet wil gaan wonen). Vanzelfsprekend gebeurt deze keuze in overleg met je individuele begeleider. Bij de uiteindelijke beslissing of je kan verhuizen naar die plaats, houdt Pro Mente zoveel als mogelijk rekening met je persoonlijke voorkeuren.

In sommige uitzonderlijke situaties wordt de keuzemogelijkheid beperkt (dit heeft dan te maken met eventuele samenlevingsmoeilijkheden met medebewoners).

Wat zijn mijn taken in huis?

Eigenlijk kun je de organisatie binnen een groepswoning een beetje bekijken zoals de organisatie van een studentenhuis.

Iedereen is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn individuele kamer en gans de groep is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rest van de woning.

Afspraken rond het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten worden tijdens een wekelijkse bewonersvergadering gemaakt.

Als je moeilijkheden ervaart met deze taak, kun je steeds de hulp inroepen van de begeleiders en van de logistieke medewerkers.

Maaltijden :

Waar je alvast zelf voor moet zorgen is voor je ontbijt, middagmaal en avondmaal. Eventueel kun je een middagmaal gebruiken in het restaurant van het PC Sint-Hiëronymus tegen zeer democratische prijzen (2,85 €). Je bent uiteraard vrij om met je medebewoners afspraken te maken over het gezamenlijk gebruiken van ontbijt en/of avondmaal, maar je bent niet verplicht.

Pro Mente kan beroep doen op een ploeg van technische medewerkers. Defecten aan toestellen of aan de woning worden hersteld (hier moet je dus niet zelf voor instaan). Tevens wordt de woning en de individuele kamer geschilderd of  behangen wanneer nodig.

Wanneer moet ik in de woning zijn?

Je kan vanzelfsprekend de woning verlaten zoals jezelf wil. Toch wil Pro Mente op de hoogte blijven of je in de woningovernacht, al dan niet. Dit is onder andere van belang voor de registratie van “ligdagen” voor het RIZIV.

Ook wordt er van jou verwacht dat je (in de mate van het mogelijke) aanwezig bent op de wekelijkse bewonersvergadering, aangezien daar toch wel belangrijke afspraken kunnen gemaakt worden.

Mag ik bezoek ontvangen?

Je bent vrij om bezoek te ontvangen waar en wanneer je wil.

Wel wordt er verwacht dat je rekening houdt met je medebewoners. Indien er zich problemen in de woongeroep zouden voordoen, naar aanleiding van bezoek, heeft de begeleiding het recht met jou én de woongroep afspraken te maken over het ontvangen van dit bezoek.

Indien je wenst dat er iemand bij jou op de kamer blijft overnachten, wordt de begeleiding hiervan verwittigd.

Mag ik persoonlijke spullen meebrengen?

Alle kamers in beschut wonen (ook de studio’s) zijn gemeubeld met basismeubilair (bed, kleerkast, nachtkastje, stoel). Eigen spullen (o.a. TV toestel, CD-speler, decoratie, zetel, … kun je zeker meebrengen. Zodoende kun je je kamer naar eigen smaak inrichten.

Zijn er afspraken rond alcohol, roken en drugs?

Rond roken in de woning zijn afspraken gemaakt (per woning). Pro Mente streeft naar een volledig rookvrij beschut wonen. In de meeste gemeenschappelijke ruimten is het daarom niet meer toegestaan te roken. Op de individuele kamer geldt vanzelfsprekend een absoluut rookverbod.

In de gemeenschappelijke ruimten van de groepswoningen is het niet toegestaan alcoholhoudende dranken te bewaren of te nuttigen. Op je individuele kamer kan dit wel, maar dan op voorwaarde dat je geen alcoholprobleem hebt. Het is je behandelaar die dit bepaalt. Als je herstellend bent van een alcoholverslaving (of een andere verslaving) wordt er systematisch met jou een “contract” afgesloten, waarin enkele afspraken staan genoteerd die te maken hebben met hervalpreventie.

Ook bezoek moet zich aan de geldende afspraken rond alcohol houden, maw. ook voor hen is het niet toegestaan alcohol te nuttigen in de gemeenschappelijke ruimten.

Drugs zijn in beschut wonen absoluut niet toegelaten.